Værdigrundlag

Dagtilbuddets værdier omhandler selvfølgelig først og fremmest vores arbejde med børnene, men er også grundlaget for forældresamarbejdet og personalesamarbejdet.

Nærvær

I Dagtilbud Sydvest sætter vi nærværet meget højt. Vi har fokus på relationernes vigtighed, fordi vi ved at alle har brug for at blive hørt, set og forstået for at udvikle et sundt og positivt selvbillede, hvor man som menneske kan have tillid til sig selv og sine omgivelser.

For os handler nærvær om:

 • at være til stede i relationen, så vi kan opleve og svare på barnets tilstand, følelser og initiativer.
 • At skabe plads til fordybelse, opmærksomhed, nysgerrighed og refleksion hos barnet, men også hos os selv som personaler, - for derigennem at skabe læring.
 • At skabe tid, ro og tryghed, samt have omsorg for den enkelte, med indlevelse og empati.

Anerkendelse

Vi er alle dybt afhængige af andres anerkendelse for at udvikle os til selvstændige og hele mennesker. Derfor gennemstrømmer anerkendelse alt hvad vi gør i Dagtilbud Sydvest.

Anerkendelse betyder for os:

 • Respekt og ligeværdighed i relationerne.
 • En forståelse for, at alle handler, som vi gør, af en grund, og der er derfor en nysgerrighed i hele dagtilbuddet til at kigge bagved handlingen og møde hinanden på hensigten.
 • At vi er rummelige, med plads til forskellighed og med inklusion af alle som en del af den daglige praksis.
 • At vi tager udgangspunkt i det barnet kan og derigennem arbejder med de områder der skal udvikles ud fra en ressourceorienteret tilgang.

Glæde

Glæde er for os et afgørende element i vores hverdag sammen. I vores måde at udføre arbejdet på, men også som en forpligtigelse til at føre dette element ind i børnenes liv og hverdag. Glæde smitter og skaber et fantastisk grundlag for læring, såvel i de spontane aktiviteter, som i de planlagte.

 For os handler glæde om:

 • Et positivt sind og et engagement i vores arbejde med kerneydelsen – børnene.
 • At skabe plads til begejstring og spontanitet.
 • At finde energien i det fællesskab vi deltager i og hvor den enkelte har noget vigtigt at bidrage med.
 • En frihed til og en medbestemmelse i forhold til mange ting, men også en ansvarlighed i forhold hinanden og det at være en del af et fællesskab.
 • At legen, læringen og fantasien får lov at blomstre.
 • At der opbygges en glæde hos den enkelte ved at være lige præcis, den man er.