Værdier og vision

Dagtilbuddets værdier omhandler selvfølgelig først og fremmest vores arbejde med børnene, men er også grundlaget for forældresamarbejdet og personalesamarbejdet.

Vision for Dagtilbud Sydvest: Engagement, udvikling og glæde

Nærvær

I Dagtilbud Sydvest sætter vi nærværet meget højt. Vi har fokus på relationernes vigtighed, fordi vi ved at alle har brug for at blive hørt, set og forstået for at udvikle et sundt og positivt selvbillede, hvor man som menneske kan have tillid til sig selv og sine omgivelser.

For os handler nærvær om:

 • at være til stede i relationen, så vi kan opleve og svare på barnets tilstand, følelser og initiativer.
 • At skabe plads til fordybelse, opmærksomhed, nysgerrighed og refleksion hos barnet, men også hos os selv som personaler, - for derigennem at skabe læring.
 • At skabe tid, ro og tryghed, samt have omsorg for den enkelte, med indlevelse og empati.

Anerkendelse

Vi er alle dybt afhængige af andres anerkendelse for at udvikle os til selvstændige og hele mennesker. Derfor gennemstrømmer anerkendelse alt hvad vi gør i Dagtilbud Sydvest.

Anerkendelse betyder for os:

 • Respekt og ligeværdighed i relationerne.
 • En forståelse for, at alle handler, som vi gør, af en grund, og der er derfor en nysgerrighed i hele dagtilbuddet til at kigge bagved handlingen og møde hinanden på hensigten.
 • At vi er rummelige, med plads til forskellighed og med inklusion af alle som en del af den daglige praksis.
 • At vi tager udgangspunkt i det barnet kan og derigennem arbejder med de områder der skal udvikles ud fra en ressourceorienteret tilgang.

Glæde

Glæde er for os et afgørende element i vores hverdag sammen. I vores måde at udføre arbejdet på, men også som en forpligtigelse til at føre dette element ind i børnenes liv og hverdag. Glæde smitter og skaber et fantastisk grundlag for læring, såvel i de spontane aktiviteter, som i de planlagte.

 For os handler glæde om:

 • Et positivt sind og et engagement i vores arbejde med kerneydelsen – børnene.
 • At skabe plads til begejstring og spontanitet.
 • At finde energien i det fællesskab vi deltager i og hvor den enkelte har noget vigtigt at bidrage med.
 • En frihed til og en medbestemmelse i forhold til mange ting, men også en ansvarlighed i forhold hinanden og det at være en del af et fællesskab.
 • At legen, læringen og fantasien får lov at blomstre.
 • At der opbygges en glæde hos den enkelte ved at være lige præcis, den man er.

I dagtilbuddet vil vi være kendt for:

 • at se barnet som et tænkende, følende og handlende menneske med egne rettigheder og værdier.
 • at det enkelte barn er i centrum og altid føler sig velkommen.
 • at det enkelte barn får plads og mulighed for at lege.
 • at den enkelte aldersgruppe tilgodeses på bedst mulige måde, bl.a. ved at opdele børnene i mindre grupper og derved give dem mulighed for forskellige oplevelser.
 • at det enkelte barn får kendskab til naturen og mulighed for at udforske den.
 • at vi har et åbent og loyalt forældresamarbejde, hvor tillid og respekt er nøgleord.
 • at vi er et åbent personale, der altid er opmærksomme på hvilke signaler, der kommer fra omgivelserne og forældrene. Samt at personalet udvikler deres faglighed.
 • at vi altid er i udvikling, hvor nytænkning prioriteres højt.
 • at vi støtter barnets sociale udvikling.
 • at vi arbejder med en glidende overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave til skole.

Engagement

I Dagtilbud Sydvest vil vi være det dagtilbud, som både forældre, børn og personale vælger til. Vi vil kendes på medarbejdernes store engagement, hvor pædagogiske værdier, som det anerkendende ressource syn og ordentlighed, er kendetegnende for alle relationer.

I Dagtilbud Sydvest vil forældre og børn møde veluddannede og fagligt velfunderede medarbejdere, som er autentiske og anerkendende, og som har forskellige kompetencer, som supplerer hinanden. Medarbejdere som i den daglige praksis har en reflekterende kultur, hvor der arbejdes med refleksion over egen og andres praksis.

I Dagtilbud Sydvest vil vi prioritere samarbejdet med forældrene højt. Et samarbejde der er præget af lydhørhed og imødekommenhed. Vi vil inddrage og gøre brug af forældrenes engagement og ressourcer, til at understøtte den pædagogiske opgave i dagtilbuddet.

Udvikling

I Dagtilbud Sydvest ser vi det som vores opgave, at skabe et trygt udviklingsmiljø for børn, hvor trivsel og læring er i fokus. Det enkelte barn skal både føle sig set og hørt, som forudsætning for at kunne knytte sig til andre. Barnet skal også opleve, at være en del af et betydningsfuldt fællesskab, der kan give tryghed og følelsen af at ”høre til”.

I Dagtilbud Sydvest er alle børn medregnet i fællesskabet, uanset hvad barnets forudsætninger er. Vi vil arbejde for at børn i og med vanskeligheder, får en optimal pædagogisk indsats. Vi vil tilbyde børnene spændende læringsmiljøer, hvor både sundhed, natur, IT og kreativitet integreres i et lærende miljø.

I Dagtilbud Sydvest arbejder vi hele tiden med at udvikle inspirerende læringsmiljøer, båret af innovation, viden, forskning, kreativitet og fantasi. Et læringsmiljø, hvor vi har fokus på at skabe en god balance mellem pædagogisk planlægning og børnenes egen tid og initiativer.

Glæde

I Dagtilbud Sydvest er glæden drivkraften i vores arbejde med børnene.  Vi lægger vægt på et positivt livssyn, evnen til at begejstres, se muligheder frem for begrænsninger, samt det at være nysgerrig og udforskende i forhold til vores egen praksis.

I Dagtilbud Sydvest skal glæden være med til at sikre udvikling, tryghed, trivsel, omsorg og læring for alle børn. Vi vil skabe et fællesskab, hvor livsglæden er fremherskende og børnenes behov er i centrum.

I Dagtilbud Sydvest skal glæden være fremherskende i vores arbejdskultur, båret af en klar kommunikation, god formidling og åben dialog, gensidig respekt og forståelse, samt fokus på kerneopgaven og fælles lyst til at nå målet.

I Dagtilbud Sydvest vil vi kendes på GLADE og TILFREDSE børn, forældre og medarbejdere.