Inklusionsarbejdet i Dagtilbud Sydvest

Dagtilbud Sydvest råder selv over de tildelte timer til inklusion.

Vi har fået tildelt 7 inklusionspædagoger.

Det betyder, at der kan foregå en hurtig og målrettet indsats i forhold til  at understøtte barnets udvikling. Vi kan etablere en ramme, der understøtter enten det enkelte barns behov og/eller gruppens udvikling bedst muligt.

Inklusion er alles ansvar og baserer sig på samarbejdet mellem hjemmet, inklusionsmedarbejderen og det øvrige personale.

Mål for inklusionsindsatsen

Overordnet vision for inklusion

Børn og skoleudvalget i Randers Kommune har besluttet at de eksisterende midler til specialpædagogisk bistand i dagtilbud og institutioner skal udlægges til institutionerne pr. 1. august 2012.

Efter denne dato vil det således være den enkelte institution, som alene skal tage initiativ til at imødegå vanskeligheder for de børn, som har behov herfor.

I den anledning vil Afd. Børn i Børn, skole og kultur iværksætte et inklusionsprojekt, som kan understøtte det arbejde, og som kan sikre at udlægningen af midlerne sker i overensstemmelse med hensigten bag den politiske beslutning.

I projektet har lederne en helt central rolle, fordi de skal facilitere en proces, som kan medvirke til at fokusere på en kultur, som kommer børnene til gode, når det gælder trivsel, læring og udvikling.

Definition af inklusion

Inklusion er, når alle børn oplever sig som anerkendte, aktive og værdifulde deltagere i det lærende fællesskab ved, at der bevidst arbejdes inkluderende i forhold til planlægningen af hverdagen.

Børn er inkluderet, når de oplever sig som værdifulde deltagere i det lærende fællesskab, hvor de trives, har positive sociale relationer til jævnaldrende og til voksne, og hvor de udvikler sig optimalt i forhold til egne potentialer på det personlige, sociale og færdighedsmæssige område.

Målsætninger for inklusion

Målet er:

 • at mangfoldighed værdsættes, således alle børn lærer at forstå og håndtere det, som er anderledes end dem selv.
 • at alle børn deltager i et socialt forpligtende, udviklende og lærende fællesskab, hvor det enkelte barns livsvilkår, forudsætninger og historie respekteres og værdsættes.
 • at forældre bliver inddraget som barnets vigtigste ressource og bliver bevidste om, hvordan de selv kan medvirke til barnets udvikling og inklusion.
 • at støtte børnenes trivsel, læring og udvikling i dagtilbuddet ved at skabe mulighed for tidligt at iværksætte rettidige, differentierede og fleksible indsatser, hvor barnet kan forblive en del af fællesskabet.
 • at etableringen af tidlige fleksible indsatser for barnet i dagtilbuddet kan reducere senere mere indgribende foranstaltninger for barnet.

Forudsætninger for inklusion

 • Ressourcesynet skal ligge til grund for praksis.
 • Organisering af et differentieret læringsmiljø med integration af specialpædagogisk viden og redskaber
 • Personalets inklusionskompetence
 • Forældre som ressource i inklusionsarbejdet
 • Ledelse og organisering skal understøtte inklusionsarbejdet
 • Tidlig og fleksibel indsats - betydning af det den tværfaglige indsats
 • Den pædagogiske læreplans betydning for arbejdet med inklusion