Pædagogisk fokus

Vi arbejder eksperimenterende med vores pædagogiske praksis. Idet det er vigtigt, at vi hele tiden har øje for at udvikle vores hverdagspraksis.

I Børnehuset Overvænget har vi i løbet af året fokus på alle den pædagogiske  læreplans 6 tematikker, dels på de enkelte grupper som en del af hverdagen og som forskellige aktiviteter, og dels på tværs i huset med temaforløb.  

Vuggestuen har deltaget som pilotinstitution i 2016-17 i projekt; Vi lærer sprog, hvilket har været med til at inspirere vores tilgang til arbejdet med børns sproglige udvikling samt forældrenes deltagelse af deres børns sproglige udvikling. 

Vi har i de seneste år i Randers Kommune lavet en særlig indsats på at skabe sammenhæng mellem børnehave og skole, hvilket har sået frø til at skærpe en forbedret sammenhæng i barnets overgang fra vuggestue til børnehave i Overvænget. En metode vi anvender i Børnehuset er, at vi holder overleveringssamtaler med forældrene og en medarbejder fra vuggestue og børnehave. Vi har erfaret, det er en stor succes for barnets opstart i børnehaven og det har givet mulighed for at understøtte sammenhængen for barnet, forældrene og medarbejderne.

I efterårets forældremøde 2017 delte vi forældregruppen i afdelingens afsnitter for at holde oplæg samt invitere til dialog omkring barnets udvikling 0-2 år og 3-5 år i forhold til barnets motivation på livet med fokus på Overvængets indsats med barnets mange kompetencer. I vuggestuen havde vi i oplægget særlig fokus på sprog, selvhjulpenhed og vores arbejde med tillid i barnets vuggestueopstart. I børnehaven havde vi i oplægget særlig fokus på dannelse og robusthed til at mestre livet i børnehaven og på vej i skole. 

Disse emner er fortsat en stor del af vores pædagogiske fokus i 2018.

Overvænget har i det sidste år haft fælles fokus på at etablere samlinger på tværs i huset for at opleve sammenhold og fællesskab, blive inspireret af hinanden samt at implementere  stunder, hvor sang og rytmik understøtter fællesskabet. 

Det fysiske børnemiljø har vi fokus på via tilrettelæggelsen af forskellige læreplanstemaer på de enkelte stuer i vuggestuen og børnehaven. Vi tilgodeser børnemiljøet samt understøtter børnenes udvikling via forskellige aktiviteter, hvor børnene er inddelt i mindre grupper.

Det psykiske børnemiljø har vi fokus på igennem vores relations- og ressourceorienterede tilgang til børnene. Her arbejder vi med ICDP (International Child Development Program) som vores faglige fundament og understøtter det med samspilstemaer. Det er med til at styrke vores relation og tilgang til barnets udvikling, læring og trivsel og det psykiske miljø igennem den følelsesmæssige dialog voksen/barn og barn/barn. Vi inddrager Fri for Mobberi materialet i perioder af året til at understøtte det psykiske børnemiljø samt styrke relationer børnene imellem.

Vi har igennem de sidste par år haft fokus på institutionens fysiske rammer, for at tilgodese børnene æstetiske miljø. Vi udvikler løbende på indretningen til at skabe overskuelighed og rum til fordybelse for børnegrupperne i legen og i bl.a. spisesituationer.