Børnehuset Overvænget

Børnehuset Overvænget er en kombineret institution.

Børnehuset Overvænget er beliggende i rolige og naturskønne omgivelser på Overvænget i udkanten af Over Hornbæk.

Børnehuset Overvænget ligger tæt på både by, marker, skov, boldbaner og skole.

Fysiske rammer

Børnehuset Overvænget består af et Hovedhus og en Pavillon. I Hovedhuset er der gode muligheder for forskellige aktiviteter, da vi har et grupperum, der inviterer til læringsspil og konstruktionslege. Vi har fået etableret atelier og bevægelsesrum i kælderen. Disse rum er nogle alle stuer anvender i deres dagligdag. 

Hovedhuset består af:

 • 2 vuggestuegrupper, Blomsten og Bien.
 • 2 børnehavegrupper, Jordbær- og Brombærstuen.
 • Køkken, hvor vores kostfaglige eneansvarlige laver mad til alle børn i institutionen.

Pavillonen består af:

 • 1 børnehavegruppe, Hindbærstuen.

Legeplads

Vuggestuen har deres egen legeplads. Her er der lagt vægt på overskuelighed og mulighed for alderssvarende udfordringer med små sandkasser, legetårn med rutsjebane, gynger og fliseareal til scooterræs.

Den store legeplads i Børnehuset er indrettet med cykelbane, kolbøttestænger, klatre- og legetårn med rutsjebane. Der er gynger, stor sandkasse, bålhytte, kuperet terræn og kroge, der inspirerer til afgrænset leg. Der er mulighed for både fordybelse og motoriske udfordringer.

Vuggestuen
 • Normering: 24 børn
 • Børnene er fordelt på 2 aldersintegrerede stuer.
 • Stuens navne er Blomsten og Bien.

Morgen og eftermiddag arbejdes der sammen på tværs af stuerne. Også i løbet af dagen arbejdes der på tværs af stuerne - her opdeles børnene i mindre grupper efter eksempelvis udvikling eller interesse.

Dagsrytme 

6.30: Vuggestuen åbnes. Alle er på Bien.

8.00: Blomsten åbnes.

8.30: Formiddagsmad og samlings stund

9.30: Formiddagens aktiviteter (tur, legeplads, kreativ m.m.)

10.45: Frokost

14.00: Eftermiddagsmad

14.30: Eftermiddagens aktivitet (legeplads, leg på stuen m.m.)

15.30: Vi samles på Blomsten.

17.00/16.30: Vi siger tak for i dag.

Børnehaven
 • Normering: 65 børn
 • Børnene er fordelt på 3 stuer.
 • 2 af stuerne er fordelt med de 3 og 4 årige børn og har til huse i Hovedhuset.
 • 1 af stuerne har til huse i Pavillonen, her er de 5 årige børn samlet.
 • Stuens navne er Jordbær, Brombær og Hindbær.

Hver dag tilrettelægges aktiviteter på de forskellige stuer med henblik på børns læring, udvikling og trivsel. Vi arbejder også på tværs af børnegrupperne i planlagte perioder, hvor vi har fokus på forskellige emner i Børnehuset.

Dagsrytme:

6.30: Børnehaven åbner. Alle er på Brombærstuen.

7.45: Jordbær- og Hindbærstuen åbner.

9.00: Alle børn tilbydes formiddagsmad.

9.30: Formiddagens aktiviteter begynder.

11.00: Frokost

12.00: Vi er på legepladsen.

14.00: Eftermiddagsmad

16.00: Alle børn samles på Brombærstuen.

17.00/16.30: Vi siger tak for i dag.

Kontakt og åbningstider

Børnehuset Overvænget
Overvænget 27
8920 Randers NV

Telefon: 8915 4840
E-mail: Bornehuset.Overvaenget@randers.dk 

Pædagogisk leder:

Julie Gulløve
Tlf.: 8915 4849/2346 3964
E-mail: 
julie.gullove@randers.dk

Telefonnumre til stuerne

En anden mulighed er at ringe direkte til stuerne på følgende numre: 

   
Brombær   8915 4842
Jordbær 8915 4841
Blomsten     8915 4845
Bien 8915 4846

Besøg os

Du kan også besøge os i åbningstiden. Du er altid velkommen til at kigge forbi på et uformelt besøg. Hvis du ønsker en rundvisning eller en samtale med personalet, så ring eller skriv venligst og aftal et tidspunkt.

Traditioner

I arbejdet med vores læreplanstemaer og for eksempel de kulturelle udtryksformer, falder det naturligt, at præsentere børnene for traditioner, der følger året. - og så må vi indrømme, at vi i Børnehuset Overvænget også bare godt kan lide traditioner, men med nye ideer og justeringer af indhold.

Her er et lille indblik i nogle af husets traditioner:

 • Fastelavn i februar, hvor børnene er klædt ud hjemmefra og vi slår katten af tønden på de enkelte stuer.
 • Til påske laver vi påskepynt og leger påskelege.
 • I løbet af foråret planter vi blomster, der står i krukker og pynter hele legepladsen.
 • OL i juni, hvor forældreforeningen planlægger og inviterer til en fælles OL eftermiddag med børn og forældre. I Børnehuset summer det af OL lege i ugen op til.
 • I løbet af året bestræber vi os på at tage på en fælles udflugt til en skov eller legeplads og leger hele dagen.
 • Høsttema. Det er forskelligt fra år til år, hvad vi har fokus på i forbindelse med høsten.
 • Halloween fest med aktiviteter og planlægning af festen på tværs i børnehaven.
 • Juletraditioner er der mange af. Vi synger, leger, laver julegaver, klipper julepynt, bager og holder julefest for alle børn og forældre, som forældreforeningen planlægger og inviterer til.
 • Vi inviterer til bedsteforældredag for alle bedsteforældre i løbet af året. 
Årskalender

Vi planlægger og tilrettelægger de pædagogiske aktiviteter ud fra institutionens årskalender med udgangspunkt i læreplanstemaer og aftalemål. Hver stue planlægger individuelt aktiviteter på stuen, som de synliggør på Børnehusets børneintra.

I løbet af året planlægges der eksperimenter og andre faglige aktiviteter på tværs af stuerne. Her anvendes også huset børneintra til synliggørelse af de enkelte tiltag samt dokumentationen af det.

Som pædagogisk dokumentation udarbejdes SMITTE modeller,  børneinterviews, foto og video er også en del af vores dokumentation af det faglige arbejde.

Pædagogisk fokus

I Børnehuset Overvænget har vi i løbet af året fokus på alle den pædagogiske  læreplans 6 tematikker, dels på de enkelte grupper som en del af hverdagen og som forskellige aktiviteter, og dels på tværs i huset med temaforløb.  

Vuggestuen har deltaget som pilotinstitution i 2016-17 i projekt; Vi lærer sprog, hvilket har været med til at inspirere vores tilgang til arbejdet med børns sproglige udvikling samt forældrenes deltagelse af deres børns sproglige udvikling. 

Vi har i de seneste år i Randers Kommune lavet en særlig indsats på at skabe sammenhæng mellem børnehave og skole, hvilket har sået frø til at skærpe en forbedret sammenhæng i barnets overgang fra vuggestue til børnehave i Overvænget. En metode vi anvender i Børnehuset er, at vi holder overleveringssamtaler med forældrene og en medarbejder fra vuggestue og børnehave. Vi har erfaret, det er en stor succes for barnets opstart i børnehaven og det har givet mulighed for at understøtte sammenhængen for barnet, forældrene og medarbejderne.

I efterårets forældremøde 2017 delte vi forældregruppen i afdelingens afsnitter for at holde oplæg samt invitere til dialog omkring barnets udvikling 0-2 år og 3-5 år i forhold til barnets motivation på livet med fokus på Overvængets indsats med barnets mange kompetencer. I vuggestuen havde vi i oplægget særlig fokus på sprog, selvhjulpenhed og vores arbejde med tillid i barnets vuggestueopstart. I børnehaven havde vi i oplægget særlig fokus på dannelse og robusthed til at mestre livet i børnehaven og på vej i skole. 

Disse emner er fortsat en stor del af vores pædagogiske fokus i 2018.

Overvænget har i det sidste år haft fælles fokus på at etablere samlinger på tværs i huset for at opleve sammenhold og fællesskab, blive inspireret af hinanden samt at implementere  stunder, hvor sang og rytmik understøtter fællesskabet. 

Det fysiske børnemiljø har vi fokus på via tilrettelæggelsen af forskellige læreplanstemaer på de enkelte stuer i vuggestuen og børnehaven. Vi tilgodeser børnemiljøet samt understøtter børnenes udvikling via forskellige aktiviteter, hvor børnene er inddelt i mindre grupper.

Det psykiske børnemiljø har vi fokus på igennem vores relations- og ressourceorienterede tilgang til børnene. Her arbejder vi med ICDP (International Child Development Program) som vores faglige fundament og understøtter det med samspilstemaer. Det er med til at styrke vores relation og tilgang til barnets udvikling, læring og trivsel og det psykiske miljø igennem den følelsesmæssige dialog voksen/barn og barn/barn. Vi inddrager Fri for Mobberi materialet i perioder af året til at understøtte det psykiske børnemiljø samt styrke relationer børnene imellem.

Vi har igennem de sidste par år haft fokus på institutionens fysiske rammer, for at tilgodese børnene æstetiske miljø. Vi udvikler løbende på indretningen til at skabe overskuelighed og rum til fordybelse for børnegrupperne i legen og i bl.a. spisesituationer. 

Forældreråd
 • Formand for forældrerådet og bestyrelsesmedlem: Katrine Hølund Andersen
 • Næstformand/suppleant til bestyrelsen: Lone Dahl Hansen
 • Medlem: Mette Grotrian Kamuk Jensen
 • Medlem: Malene Wesley Stærmose
 • Medlem: Line Muldkjær Andersson