Pædagogisk fokus

Rammen for arbejdet med læreplaner i 2017

Vi arbejder ud fra et fælles emne, som rammesætter det overordnede arbejde med læreplaner. Her arbejdes ud fra Dagtilbud Sydvests overordnede læreplan.

Emnet for første halvår i 2017 er

Derudover vil rammen være at Sprog og kognition, samt Kulturelle udtryksformer som er fokus områder i Randers Kommune i 2017. Dette tænkes ind og beskrives i alle de aktiviteter, der sættes i værk.

Der udarbejdes en SMTTE for hver læreplansperiode og beskrivelse de enkelte aktiviteter. Husk at disse skal evalueres, med henblik på at bringe erfaringer videre.

Metoder    

ICDP

Fri for mobberi vil være en gennemgående metode i arbejdet med den alsidige personligeudvikling og sociale kompetencer.

Mindre grupper - der vil være fokus på arbejdet med mindre grupper evt. på tværs af basisgrupperne, da der er evidens for at børns udvikling, læring og trivsel øges gennem differentierede fællesskaber.

Eksperimenter - for at sikre en løbende udvikling af afdelingen/afsnittet skal der arbejdes med 2 årige eksperimenter i forhold til udvikling af pædagogisk praksis.

Fokuspunkter

Fællesskab og sammenhæng

Kollegial refleksions og feedback kultur.

Pædagogisk dokumentation

Samlinger – måden vi holder dem på

Indretning og hvordan vi bruger rummene.

Børns udtryk - barnet som medskaber og producent – et aktivt læringsperspektiv

Barnets udsagn og signaler skal være tydelige

Fokus på proces og tegn på læring

Uderummet