Pædagogisk fokus

Der arbejdes ud fra et fælles tema, som rammesætter det overordnede arbejde med læreplaner. Her arbejdes ud fra Dagtilbud Sydvests overordnede læreplan.

Temaet for 2017 vil være "Fortællinger".

Derudover vil rammen være at Sprog og Kognition, samt Kulturelle udtryksformer bliv tænkt ind og beskrevet i alle de aktiviteter, der sættes i værk. Dette er temaer, der arbejdes med i hele Randers Kommune.

Der udarbejdes en SMTTE for hver læreplansperiode og beskrivelse de enkelte aktiviteter. Husk at disse skal evalueres, med henblik på at bringe erfaringer videre.

Metoder

ICDP

Fri for mobberi vil være en gennemgående metode i arbejdet med den alsidige personligeudvikling og sociale kompetencer.

Mindre grupper - der vil være fokus på arbejdet med mindre grupper evt. på tværs af basisgrupperne, da der er evidens for at børns udvikling, læring og trivsel øges gennem differentierede fællesskaber.

Eksperimenter - for at sikre en løbende udvikling af afdelingen/afsnittet skal der arbejdes med 2 årlige eksperimenter i forhold til udvikling af pædagogisk praksis. Disse beskrives i en SMTTE.

Fokuspunkter

  • Fællesskab og sammenhæng

  • Pædagogisk dokumentation

  • Kollegial refleksions og feedback kultur.

  • Opstart af nye børn

  • Tydelighed og synlighed i forhold til forældre

  • Børns udtryk - barnet som medskaber og producent – et aktivt læringsperspektiv

  • Barnets udsagn og signaler

  • Fokus på proces og tegn på læring

  • Samlinger – måden vi holder dem på

  • Indretning – og hvordan vi bruger rummene