Børnehaven Rubjerg

Velkommen til Børnehaven Rubjerg - ikke langt til skov og sø. Rubjerg er en del af Dagtilbud Sydvest.

Børnehaven Rubjerg er beliggende på Skeelsvej 2 i Langå, som er i den nordlige del af Langå. Vi går gerne ture i nærområdet og har ikke langt til skoven, biblioteket eller skolen.

Børnehaven er normeret til 40 børn fordelt på to stuer; Filurerne og Spilopperne. Vores børnehave er funktionsopdelt og vi forsøger, at skabe små legerum ved hjælp af tæpper og reoler på de to stuer og i køkkenalrummet. For at give børnene forskellige legemuligheder og for at understøtte børnenes muligheder for at danne relationer på tværs af stuerne, har vi åbne døre.

De to stuer er hyggeligt indrettede med små kroge til forskellige aktiviteter. Derudover er der et lille legerum, et krea-rum, et puderum samt et køkken/alrum, hvor børnene kan følge/være med i forberedelserne til frugt og maddage.  

Rubjerg Børnehave har en dejlig kuperet legeplads, der omgiver hele børnehaven. Børnene har mulighed for dagen igennem at opholde sig på legepladsen. Vi har blandt andet en stor sandkasse, rutsjebane, forhindringsbane, boldplæne, gynger, hængekøjer, bålplads, "butikker", cykler, balancecykler, mooncars og mange kroge, hvor børnene kan lege uforstyrret. På legepladsen er der mange træer og buske, hvor børnene kan lave huler, gemme sig, klatre og meget andet.

Sansehaven

Vi har også en sansehave med frugtbuske- og træer samt højbede med krydderurter, jordbær m.m. Desuden har vi en udendørs sofa, som forældrene har bygget til os. Her læser vi historier og hyggesnakker.

I Rubjerg må børnene være udenfor ligeså meget de ønsker det. Dog skal der være min.  to børn på legepladsen. Vi vurderer om børnene selv kan være udenfor, dog er der altid en voksen til stede når der er flere end fem børn på legepladsen og når de yngste børn er ude. Cykelstierne på legepladsen er ensrettede og dette blandt andet fordi vi i perioder har mange cykler, mooncars og løbehjul på legepladsen.

Når børnene cykler på legepladsen er det forbudt at bruge cykelhjelm, dog skal børnene, hvis vi er på en cykeltur udenfor børnehaven, altid bære cykelhjelm.

Vi er meget glade for at benytte området ved skoven og søen, som ligger næsten lige udenfor døren.

Se dogme-video af vores udeområde.

Børnehaven Rubjerg
Skeelsvej 2
8870 Langå

Telefon: 89 15 94 44
E-mail: rubjerg.boernehave@randers.dk

Pædagogisk leder
Mette Hjort
Telefon: 2345 8633
E-mail: mette.hjort@randers.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.15-16.30
Fredag: 06.15-15.45

Børnehaven Rubjerg har åbent i 50,5 timer pr. uge. Bestyrelsen fastsætter åbningstiden ud fra forældrebehov og den frekvens børnene faktisk møder op.

Vi har delt børnene i to grupper - én på hver stue. Grupperne er aldersintegrerede og hedder Filurerne og Spilopperne.

Grupperne har faste voksne og er de fleste dage sammen til samling og spisning om formiddagen.

Det meste af dagen leger børnene på tværs af stuerne. Vi laver også aktiviteter og projekter på tværs af aldersgrupperne for at give de yngste mulighed for at spejle sig i og lære af de store og for at give de store mulighed for, at hjælpe og vise omsorg til de yngste.

Fra august samler vi de ældste børn fra de to stuer to gange om ugen.

Vi laver aktiviteter, der kun er målrettet denne aldersgruppe, for at give dem alderssvarende udfordringer samt for at give dem erfaring med og læring om det at være en del af en gruppe. Senere på året besøger vi SFO´en, hvor børnene snuser til det miljø, som de møder, når de d. 1/3 starter i førskoleordning. Her møder de også børnene fra de andre to børnehaver og har mulighed for, at knytte venskaber på tværs af børnehaverne.

Morgen

Mellem kl. 6.30 og kl. 7.30 spiser vi morgenmad og hygger os. Der er mulighed for at få cornflakes, havregryn og brød.

Vi har en "Flyver", som tager imod børnene og hjælper dem med, at vinke, hvis de har brug for det. Vi prioriterer modtagelsen højt - det er vigtigt for os, at børnene føler sig set og velkomne.

Formiddagen

Kl.ca. 8.30 spiser vi frugt på stuerne. Vi snakker om lidt af hvert og altid om hvad vi skal lave i løbet af dagen.

Formiddagen er det primære tidspunkt for de aktiviteter, der har med opfyldelsen af målene i læreplanerne at gøre. Det vil med andre ord sige at det er her de fleste voksenstyrede aktiviteter og ture ud af huset foregår. 

Kl. 11.15 - frokost

Hver dag er der samling i grupperne inden der skal spises. I samlingen snakker vi om mange forskellige emner, der læses historier, synges og der bliver lavet rim og remser. Vi laver også nogle gange bevægelsesaktiviteter.

Børnene hjælper, på skift, med at dække bordene. Vi betragter spisningen som en hyggelig stund, hvor børnene også får lært lidt om bordskik.

Vi opfordrer forældrene til at følge kostpolitikken (se "Værdier og politikker"), som er udarbejdet i samarbejde med Bestyrelsen og give børnene sunde madpakker og sundt tilbehør, som giver dem energi til at lege en hel dag i børnehaven.

Børnene får vand til, men de må gerne selv have mælk med til frokost, hvorimod det ikke er tilladt, at have saft, juice eller sodavand med.

Middag

De børn der har behov for en middagslur bliver lagt hen, og resten går ud på legepladsen. Vi er ude uanset vejret.

Her afvikler personalet også pauser.

Eftermiddag

Kl. 14.00 spiser vi frugt (fredag er det kl. 13.30).

Hvis vejret er godt, spiser vi det ofte udenfor.

Resten af eftermiddagen leger børnene med det, de har lyst til ude eller inde, og de begynder at blive hentet af forældrene.

Hvis børnene bliver hentet af andre end forældrene, skal børnehaven have besked om dette.

Det er også meget vigtigt, at børnene siger farvel til en voksen i børnehaven, så vi altid ved, hvem der er gået hjem.

Tirsdag er mødedag.

Der er ingen frokostordning i Børnehaven Rubjerg.

I Randers Kommune har forældrebestyrelsen mulighed for at til- eller fravælge den kommunale frokostordning for børnehave-børnene. Institutionens tilkendegivelse om til- eller fravalg af frokostordning er gældende i en to-årig periode.

Respekt - Venskaber - Medbestemmelse

Vi finder det vigtigt, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og har mulighed for at mærke efter: Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med? Osv.

Leg, fordybelse, venskaber og følelser er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag. I samspil med andre kan børn lære sig selv og deres omgivelser at kende. Og i samspil med andre kan de lære at sige fra og til, samt sætte grænser for sig selv verbalt og nonverbalt (kropssprog).

Ligeledes lægger vi stor vægt på, at børnene udvikler selvværd. Selvværd er det, at man har overskud, føler glæde, nyder at være sig selv og samtidig sammen med andre. Det er vigtigt, at børnene får lov til at være nøjagtig, som de er og bliver respekteret for det - og at det er i orden at have de følelser, som man har. Man må gerne blive sur, gal og ked af det - og give udtryk for det. Vi voksne skal være der til at trøste og støtte. Det er vitalt, at vi voksne "gider" børnene og kan rumme dem til enhver tid. At vi kan rumme voldsom vrede, gråd, utilpashed osv. - og ikke kun magter at forholde os til glade børn. Børn skal tages alvorligt, og deres spørgsmål, initiativer og leg skal have rum og mulighed for at kunne tilgodeses i så stort et omfang som muligt. Jo mere selvtillid og selvværd børnene har, jo lettere kan de lytte til både egne og andres behov.

Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt, børnene er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre.

Vi vil gerne give børnene mulighed for, at udvikle deres sociale kompetence. Børnene kan i stor udstrækning selv vælge, hvad de vil lave, hvilke aktiviteter/lege, de har lyst til at gå i gang med. Dette er med til at udvikle ansvarlighed i forhold til børnene selv og til deres handlinger. Det er dog ikke altid, de selv får lov til at bestemme. Vi stiller også krav til børnene, så de kommer videre i deres udvikling. Hvis kravene er rimelige vil børnene kunne honorere dem, "vokse" - og dermed få selvværd.

For det enkelte barn betyder det:

  • Jeg er noget i mig selv
  • Det jeg kan, er noget særligt
  • De voksne interesserer sig for mig
  • De andre lærer af mig
  • Jeg lærer af andre
  • Jeg tør prøve noget nyt
  • Se, hvad jeg kan
  • Jeg tør mere

Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, idet nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling, - det at kunne undersøge, opleve og eksperimentere.

Vi voksne skal støtte børnene i deres udvikling. Børnene øver sig og øver sig i nye ting. Det er af stor betydning, at vi voksne lader børnene selv nå frem til nogle erkendelser, så lysten til at lave forsøg, være eksperimenterende og nysgerrige bevares.

Vi vil give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder såvel intellektuelt, motorisk som kreativt gennem de aktiviteter, som vi tilbyder dem. Færdigheder giver selvværd/selvtillid. Et barn "vokser", når det opdager, at det kan noget nyt. Det kan være lige fra selv at tage tøj på til det at klatre op i et træ. Derudover er det væsentligt for os at give børnene ny inspiration, så de får oplevelser, der både giver glæde i øjeblikket, men også oplevelser, som vækker deres interesse og giver dem lyst til at beskæftige sig yderligere med disse ting.

Ingen børn er for små til at være overalt i Rubjerg, for de voksne er i nærheden og kan hentes, hvis det er brug for det. Det giver børnene frihed til at føle efter, hvad de selv har lyst til, - hvem de vil være sammen med - og hvor de vil søge nye udfordringer! Det kræver nogle meget opmærksomme voksne, der kan overskue børnene. Men på den måde lærer børnene en masse af de forskellige voksne, samt at voksne ikke er ens. At voksne har hver deres ressourcer, grænser og kompetencer. I øvrigt er det en fordel ved sygdom og ferier, da alle børn kender alle voksne godt.

Når barnet starter i børnehaven kan det starte med at blive tryg ved én stue og dens personale. Da vi har åbne døre det meste af dagen, har barnet mulighed for, at undersøge huset i dets eget tempo, og søge nye udfordringer, når det er klar til det.

Vores pædagogiske og faglige profil tager udgangspunkt i serviceloven og har derfor fokus på det pædagogiske personales rolle i forhold til at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Personalet skaber trygge, støttende og udviklende værings- og læringsmiljøer, der kan rumme forskelligheder samt understøtter det enkelte barns behov for at udforske verden og udfordre sig selv. Personalet er desuden gode og tydelige rollemodeller, er nysgerrige, motiverer børnene og går forrest.

Personalet arbejder efter ICDP´s samspilstemaer, der bl.a. fordrer, at de er nærværende, anerkendende, følger barnets initiativ og guider barnet, så det får udviklet viden og handlekompetencer – både relationelt og i forhold til løsning af egne udfordringer.

Personalet er derudover undersøgende i forhold til barnets adfærd, historie, ressourcer og relationer. De skaber forståelse for og indsigt i hvad barnets hensigt er og handler relevant derefter.

Vi bruger SMITTE - modellen – både når vi planlægger aktiviteter og når vi laver handleplaner på børn, som vi har en særlig opmærksomhed på. Ved at anvende denne model har vi fokus på de tegn/signaler børnene giver.

Vi synes, at traditioner er vigtige, da de dels er holdepunkter hen over året og dels kan vi på denne måde give børnene mulighed for, at få kendskab til vores historie.

Fastelavn

Det er altid en hyggelig begivenhed at gøre klar til fastelavn. Børnene planlægger hvad de skal klædes ud til, og har ofte en masse ideer.

Børnene glæder sig altid meget til at holde fastelavn. Mange møder op om morgenen i fuldt kostume, andre har udklædningstøjet med, så de kan klæde om i børnehaven. Vi slår katten af tønden, og der bliver kåret en kattekonge og kattedronning. Vi laver forskellige sjove konkurrencer og skøre indslag.

Vi opfordrer forældrene til at aflevere deres børn senest kl. 9.00, så børnene kan være med til at mærke stemningen og lege sammen i deres udklædningstøj.

Forældrearrangementer

Der afholdes et forældremøde i september, og derudover har vi forældresamtaler før barnet starter, når barnet har været i børnehaven ca. 3 måneder, når barnet fylder 4 år og til sidst en førskolesamtale i oktober/november.

Påske

I ugen op til påsken laver vi påskeklip og påskepynt. Vi pynter børnehaven, og børnene får deres pynt med hjem til påskedagene.

"Nu det jul igen, og nu det jul igen ..."

Julen er en fantastisk tid, som allerede starter i november måned, så vi ikke skal nå det hele i december. Børnene har mulighed for at lave en julegave, som de får med hjem op til jul. Der bliver klippet og klistret, så vi kan få pyntet op. Der bliver julehygget, bagt julelækkerier, spist risengrød og julefrokost.  Vi elsker at julehygge i børnehaven!

Forældre og børn holder julefest

Forud for arrangementet laver forældrerådet en invitation med nærmere information omkring tilmelding.

Julefrokost

Børn og personale hygger med julesange, dans og julemad.

Risengrødsspisning

Vi laver risengrød sammen med børnene.

Studerende er også velkomne i vores lille børnehave. Der vil være en pædagog, der har ansvaret for vejledningen, men ellers ser vi sådan på det, at det er hele huset, der har studerende.

Her kan du hente vores praktikstedsbeskrivelse.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Hent seneste tilsynsrapport.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune