Pædagogisk fokus

Vores pædagogiske og faglige profil tager udgangspunkt i dagtilbud lovens §1 og har derfor fokus på det pædagogiske personales rolle i forhold til at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Personalet skaber trygge, støttende og udviklende værings- og læringsmiljøer, der kan rumme forskelligheder samt understøtter det enkelte barns behov for at udforske verden og udfordre sig selv. Personalet er desuden gode og tydelige rollemodeller, er nysgerrige, motiverer børnene og går forrest.

Personalet arbejder efter ICDP´s samspilstemaer, der bl.a. fordrer, at de er nærværende, anerkendende, følger barnets initiativ og guider barnet, så det får udviklet viden og handlekompetencer – både relationelt og i forhold til løsning af egne udfordringer.

Personalet er derudover undersøgende i forhold til barnets adfærd, historie, ressourcer og relationer. De skaber forståelse for og indsigt i hvad barnets hensigt er og handler relevant derefter.

Vi bruger SMITTE - modellen – både når vi planlægger aktiviteter og når vi laver handleplaner på børn, som vi har en særlig opmærksomhed på. Ved at anvende denne model har vi fokus på de tegn/signaler børnene giver.

Læringsmiljøer i  Børnehaven Fuglereden

Vi vil i  børnehaven give børnene mulighed for, at udvikle sig som hele mennesker. Hermed mener vi, at vore læringsmiljøer og vores pædagogiske tilgang skal kunne understøtte alle de kompetencer, som børnene har. Derfor tager læringsmiljøerne udgangspunkt i læreplanernes 6 temaer;  

 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sproglig udvikling
 4. Krop og bevægelse
 5. Naturen og naturfænomener
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Vores hus og legeplads er indrettet så det bedst muligt tilgodeser børnenes muligheder for, at udvikle sig indenfor de 6 læreplanstemaer.

Kreativt miljø

Kreativt miljø i form af bl.a. et træværksted, hvor børnene f.eks. kan være kreative, arbejde med naturens materialer, udvikle motoriske færdigheder. Et kreativt værksted, hvor børnene kan arbejde med forskellige materialer (herunder også genbrugsmaterialer), former og farver, kan udtrykke oplevelser og følelser, kan styrke finmotorik m.m.

Sprogligt miljø

Sprogligt miljø i form af bl.a. spil, puslespil, bøger. I alle sammenhænge bruger vi dialogen for at styrke børnenes kommunikative kompetencer, ordforråd, sprogforståelse og udtale. Hertil hører også muligheden for, at børnene kan udtrykke sig og samtidig udvikle evnen til, at lytte til andre. Vi har desuden etableret en sproggruppe for de børn, der har særligt behov for sproglig opmærksomhed.

Musikmiljø

Musikmiljø i form af sang, musik (lave musik med instrumenter, lytte til musik) og dans. Herved kan vi bl.a. give børnene mulighed for, at udtrykke sig musikalsk og kropsligt samt understøtte deres sproglige kompetencer.

Krop og bevægelsesmiljø

Krop og bevægelsesmiljø i form af to puderum, der giver mulighed for tumle- og slås-lege, to stuer, der kan ”bygges” om til balancelege, forhindringsbane, danserum. Herved har børnene mulighed for, at styrke deres grov-motorik såsom balance, koordination, kropsbevidsthed (kendskab til hvad man kan).

Vi vil desuden understøtte børnenes mulighed for at få viden om hvordan kroppen fungerer og hvad kroppen har brug for. Vi taler om kost og sundhed i hverdagen, når vi spiser og ved den månedlige maddag.

Udemiljø

Udemiljø i form af forskellige redskaber, fodboldbane og terrænforskel, der giver børnene mulighed for, at styrke grov-motorik (se ovenstående). De har også mulighed for at udfordre sig selv både hvad angår styrke og udholdenhed (få pulsen op). Til udemiljøet hører også ture ud af huset, som giver de samme muligheder som legepladsen. Vi har både mulighed for at gå på stadion og i skoven.

I udemiljøet giver vi også børnene mulighed for, at børnene kan få kendskab til natur og naturfænomener herunder årstidernes skiften og hvordan vind og vejr kan påvirke vores liv og hvordan vi kan udnytte det og andre naturressourcer i vores hverdag.

Fælles for miljøerne

I alle miljøer lægger vi vægt på, at børnene får udviklet deres sociale og sproglige kompetencer, sanser og evne til at fordybe sig og mulighed for, at få styrket deres nysgerrighed. Derfor samler vi børnene i små grupper (antallet tilpasses børnene, aktiviteten og rummets mulighed). I små grupper har børnene mulighed for at udtrykke sig, være i dialog og opbygge relationer. Dette vil styrke deres mulighed for, at kunne deltage i større grupper – også på sigt, når de skal videre i livet; i skole m.v. Vi lægger nemlig vægt på, at børnene oplever glæden ved og lærer at være i et fællesskab.

De små grupper giver desuden den voksne mulighed for, at arbejde ressource- og relationsorienteret i forhold til det enkelte barn (ICDP).

Desuden giver det også mulighed for at inkludere de børn, der har særligt brug for det.

Stort set alle materialer, legetøj og redskaber er synlige og tilgængelige for børnene. Det skærper deres nysgerrighed, inspirerer dem til leg og aktivitet og giver dem en større frihed til, at kunne komme til det som de gerne vil.

I alle læringsmiljøer arbejder vi også med kultur, traditioner og værdier for at styrke børnenes kendskab til disse begreber.

I forhold til hvordan børn lærer, tager vi udgangspunkt i følgende punkter:

 • erfaringer (gode og dårlige, barn til barn, barn til voksen)
 • leg
 • praksis (prøve sig selv af)
 • rutiner
 • samspil med sine omgivelser
 • spejling i andre
 • en kultur, hvor man er nysgerrig
 • motivation
 • gentagelser
 • fællesskabet
 • NUZO (nærmeste udviklingszone)

I forhold til den voksnes rolle, tager vi udgangspunkt i følgende punkter:

 • at være gode og tydelige rollemodeller
 • at arbejde efter ICDP´s samspilstemaer (ressource- og relationsorienteret pædagogik)
 • at skabe alderssvarende aktiviteter
 • at motivere børn og gå forrest
 • at have indsigt i det enkelte barns behov for læring
 • at skabe understøttende og inkluderende læringsmiljøer.
 • at udfordre børnene.
 • at være nærværende med stor nysgerrighed
 • at tage udgangspunkt i barnets NUZO
 • at følge barnets initiativ
 • at skabe en kultur for nysgerrighed

Se i øvrigt Dagtilbuddets værdigrundlag.