Børnehaven Fuglereden

Fuglereden er en lille børnehave med hyggelige rammer ude og inde. Fuglereden er en del af Dagtilbud Sydvest.

Børnehaven Fuglereden åbnede 1. oktober 1968. Dengang selvejende under navnet Røde Kors Børnehave - senere Langå børnehave og nu Børnehaven Fuglereden. Fuglereden er normeret til 40 børn i alderen 3 år til skolestart.

Børnehaven Fuglereden er centralt placeret i Langå by, på en blind vej i umiddelbar tilknytning til togstationen. Vi har ikke langt til skov og stadion og de andre børnehaver og skolen.

Vi har to stuer med tilhørende mindre rum, hvorved det er muligt, at lege og lave aktiviteter i mindre grupper. Legepladsen giver gode muligheder for forskellige fysiske udfordringer, da vi har både skrænt bl.a. med rutschebane, og vi har fodboldbane, cykelbane og klatretræer. Der er god bevoksning, som skaber små rum til uforstyrret leg i små grupper.

Se dogme-video af vores udeområde.

I børnehaven, har vi valgt, at have aldersintegrerede grupper. Herved kan de små spejle sig i og lære af de store og de store kan hjælpe og vise omsorg for de små. Grupperne har faste voksne og er de fleste dage sammen til samling og spisning om formiddagen.

Det meste af dagen leger børnene på tværs af stuerne. Vi tilpasser aktiviteter og projekter til børnenes lærings- og udviklingsbehov.

I en del af året samler vi de ældste børn - de børn, der skal starte i skole  året efter.

Vi laver aktiviteter, der kun er målrettet denne aldersgruppe, for at give dem alderssvarende udfordringer samt for at give dem erfaring med og læring om det at være en del af en gruppe. Senere på året besøger vi SFO´en, hvor børnene snuser til det miljø, som de møder, når de d. 1/3 starter i førskoleordning. Her møder de også børnene fra de andre to børnehaver og har mulighed for, at knytte venskaber på tværs af børnehaverne.

Morgen

Mellem kl. 6.30 og kl. 7.30 spiser vi morgenmad og hygger os. Der er mulighed for at få cornflakes, havregryn og brød. Vi tager imod børnene, og vi prioriterer modtagelsen højt, det er vigtigt for os, at børnene føler sig set og velkomne.

Formiddag

Kl. ca. 8.30 spiser børnene deres medbragte formiddagsmad.

Formiddagen er det primære tidspunkt for de aktiviteter, der har med opfyldelsen af målene i læreplanerne at gøre. Det vil med andre ord sige at det er her de fleste voksenstyrede aktiviteter foregår.

Kl. 11.15 - frokost

Børnene hjælper, på skift, med at dække bordene. Vi betragter spisningen som en hyggelig stund og hvor børnene også får lært lidt om bordskik.

Vi opfordrer forældrene til at følge kostpolitikken, som er udarbejdet i samarbejde med Bestyrelsen (se under "Værdier og politikker") og give børnene sunde madpakker og sundt tilbehør med i børnehaven.

Børnene får vand til, men de må gerne selv have mælk med til frokost, hvorimod det ikke er tilladt, at have saft, juice eller sodavand med.

Én gang om måneden er der maddag i børnehaven.

Vi snakker med børnene om, hvad vi skal have at spise og de hjælper også her med at lave maden. Vi får nogle gange rugbrød med forskelligt pålæg, og børnene nyder selv at vælge, hvad de vil have på deres brød. Vi laver et ta’selv bord. Ind imellem får vi også varm mad.

Middag

De børn der har behov for en middagslur bliver lagt hen, og resten går ud på legepladsen. Vi er ude uanset vejret.

Her afvikler personalet også pauser.

Eftermiddag

Kl. 14.00 spiser vi frugt/brød som børnene har med hjemmefra (fredag er det kl. 13.30)

Hvis vejret er godt, spiser vi det ofte udenfor.

Resten af eftermiddagen leger børnene med det, de har lyst til ude eller inde, og de begynder at blive hentet af forældrene.

Hvis børnene bliver hentet af andre end forældrene, skal børnehaven have besked om dette. Det er også meget vigtigt, at børnene siger farvel til en voksen, så vi altid ved, hvem der er gået hjem.

Ved 15.30 tiden samles børnene på en stue, og børnehaven lukker kl. 16.45 (fredag 16.00).

Børnehaven Fuglereden
Vinkelvej 17
8870 Langå

Telefon: 8915 9434
E-mail: bornehaven.fuglereden@randers.dk

Pædagogisk leder
Mette Hjort
Telefon: 2345 8633
E-mail: mette.hjort@randers.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag: 06.30-16.45
Fredag: 06.30-16.00

Børnehaven Fuglereden har åbent i 50,5 timer pr. uge.

Der er ingen frokostordning i Børnehaven Fuglereden.

I Randers Kommune har forældrebestyrelsen mulighed for at til- eller fravælge den kommunale frokostordning for børnehavebørnene. Institutionens tilkendegivelse om til- eller fravalg af frokostordning er gældende i en to-årig periode.

Vores pædagogiske og faglige profil tager udgangspunkt i serviceloven og har derfor fokus på det pædagogiske personales rolle i forhold til at fremme børns trivsel, udvikling og læring.

Personalet skaber trygge, støttende og udviklende værings- og læringsmiljøer, der kan rumme forskelligheder samt understøtter det enkelte barns behov for at udforske verden og udfordre sig selv. Personalet er desuden gode og tydelige rollemodeller, er nysgerrige, motiverer børnene og går forrest.

Personalet arbejder efter ICDP´s samspilstemaer, der bl.a. fordrer, at de er nærværende, anerkendende, følger barnets initiativ og guider barnet, så det får udviklet viden og handlekompetencer – både relationelt og i forhold til løsning af egne udfordringer.

Personalet er derudover undersøgende i forhold til barnets adfærd, historie, ressourcer og relationer. De skaber forståelse for og indsigt i hvad barnets hensigt er og handler relevant derefter.

Vi bruger SMITTE - modellen – både når vi planlægger aktiviteter og når vi laver handleplaner på børn, som vi har en særlig opmærksomhed på. Ved at anvende denne model har vi fokus på de tegn/signaler børnene giver.

Læringsmiljøer i  Børnehaven Fuglereden

Vi vil i  børnehaven give børnene mulighed for, at udvikle sig som hele mennesker. Hermed mener vi, at vore læringsmiljøer og vores pædagogiske tilgang skal kunne understøtte alle de kompetencer, som børnene har. Derfor tager læringsmiljøerne udgangspunkt i læreplanernes 6 temaer;  

 1. Alsidig personlig udvikling
 2. Sociale kompetencer
 3. Sproglig udvikling
 4. Krop og bevægelse
 5. Naturen og naturfænomener
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Vores hus og legeplads er indrettet så det bedst muligt tilgodeser børnenes muligheder for, at udvikle sig indenfor de 6 læreplanstemaer.

Kreativt miljø

Kreativt miljø i form af bl.a. et træværksted, hvor børnene f.eks. kan være kreative, arbejde med naturens materialer, udvikle motoriske færdigheder. Et kreativt værksted, hvor børnene kan arbejde med forskellige materialer (herunder også genbrugsmaterialer), former og farver, kan udtrykke oplevelser og følelser, kan styrke finmotorik m.m.

Sprogligt miljø

Sprogligt miljø i form af bl.a. spil, puslespil, bøger. I alle sammenhænge bruger vi dialogen for at styrke børnenes kommunikative kompetencer, ordforråd, sprogforståelse og udtale. Hertil hører også muligheden for, at børnene kan udtrykke sig og samtidig udvikle evnen til, at lytte til andre. Vi har desuden etableret en sproggruppe for de børn, der har særligt behov for sproglig opmærksomhed.

Musikmiljø

Musikmiljø i form af sang, musik (lave musik med instrumenter, lytte til musik) og dans. Herved kan vi bl.a. give børnene mulighed for, at udtrykke sig musikalsk og kropsligt samt understøtte deres sproglige kompetencer.

Krop og bevægelsesmiljø

Krop og bevægelsesmiljø i form af to puderum, der giver mulighed for tumle- og slås-lege, to stuer, der kan ”bygges” om til balancelege, forhindringsbane, danserum. Herved har børnene mulighed for, at styrke deres grov-motorik såsom balance, koordination, kropsbevidsthed (kendskab til hvad man kan).

Vi vil desuden understøtte børnenes mulighed for at få viden om hvordan kroppen fungerer og hvad kroppen har brug for. Vi taler om kost og sundhed i hverdagen, når vi spiser og ved den månedlige maddag.

Udemiljø

Udemiljø i form af forskellige redskaber, fodboldbane og terrænforskel, der giver børnene mulighed for, at styrke grov-motorik (se ovenstående). De har også mulighed for at udfordre sig selv både hvad angår styrke og udholdenhed (få pulsen op). Til udemiljøet hører også ture ud af huset, som giver de samme muligheder som legepladsen. Vi har både mulighed for at gå på stadion og i skoven.

I udemiljøet giver vi også børnene mulighed for, at børnene kan få kendskab til natur og naturfænomener herunder årstidernes skiften og hvordan vind og vejr kan påvirke vores liv og hvordan vi kan udnytte det og andre naturressourcer i vores hverdag.

Fælles for miljøerne

I alle miljøer lægger vi vægt på, at børnene får udviklet deres sociale og sproglige kompetencer, sanser og evne til at fordybe sig og mulighed for, at få styrket deres nysgerrighed. Derfor samler vi børnene i små grupper (antallet tilpasses børnene, aktiviteten og rummets mulighed). I små grupper har børnene mulighed for at udtrykke sig, være i dialog og opbygge relationer. Dette vil styrke deres mulighed for, at kunne deltage i større grupper – også på sigt, når de skal videre i livet; i skole m.v. Vi lægger nemlig vægt på, at børnene oplever glæden ved og lærer at være i et fællesskab.

De små grupper giver desuden den voksne mulighed for, at arbejde ressource- og relationsorienteret i forhold til det enkelte barn (ICDP).

Desuden giver det også mulighed for at inkludere de børn, der har særligt brug for det.

Stort set alle materialer, legetøj og redskaber er synlige og tilgængelige for børnene. Det skærper deres nysgerrighed, inspirerer dem til leg og aktivitet og giver dem en større frihed til, at kunne komme til det som de gerne vil.

I alle læringsmiljøer arbejder vi også med kultur, traditioner og værdier for at styrke børnenes kendskab til disse begreber.

I forhold til hvordan børn lærer, tager vi udgangspunkt i følgende punkter:

 • erfaringer (gode og dårlige, barn til barn, barn til voksen)
 • leg
 • praksis (prøve sig selv af)
 • rutiner
 • samspil med sine omgivelser
 • spejling i andre
 • en kultur, hvor man er nysgerrig
 • motivation
 • gentagelser
 • fællesskabet
 • NUZO (nærmeste udviklingszone)

I forhold til den voksnes rolle, tager vi udgangspunkt i følgende punkter:

 • at være gode og tydelige rollemodeller
 • at arbejde efter ICDP´s samspilstemaer (ressource- og relationsorienteret pædagogik)
 • at skabe alderssvarende aktiviteter
 • at motivere børn og gå forrest
 • at have indsigt i det enkelte barns behov for læring
 • at skabe understøttende og inkluderende læringsmiljøer.
 • at udfordre børnene.
 • at være nærværende med stor nysgerrighed
 • at tage udgangspunkt i barnets NUZO
 • at følge barnets initiativ
 • at skabe en kultur for nysgerrighed

Studerende er også velkomne i vores lille børnehave. Der vil være en pædagog, der har ansvaret for vejledningen, men ellers ser vi sådan på det, at det er hele huset, der har studerende.

Du kan læse vores praktikstedsbeskrivelse her.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Hent seneste tilsynsrapport.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2018 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune